‘இனத்தூய்மை’யும், ‘சாதிப்பெருமை’யும் பேசுபவர்களுக்கு வலுவான அடியைத் தருகிறது இந்த நூல். மனித இனமான ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இனமே